Reflexió amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental

El personal del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló s’ha sumat a la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental amb la lectura, per part del cap del Servei, Rafael Mora, d’una reflexió sobre la salut mental que compartim a continuació.

Amb el terme salut mental ens referim a un estat de benestar emocional que permet a les persones fer front als moments d’estrés de la vida, desenvolupar totes les seues habilitats, poder aprendre i treballar adequadament i contribuir a la millora de la seua comunitat.

Gaudir d’una bona salut mental implica, per descomptat, l’absència d’un trastorn mental. Però, a més, la salut mental està condicionada per l’entorn sociocultural que envolta a la persona. En la societat que formem tots, molts factors desafien la salut mental dels ciutadans: la cada vegada més freqüent soledat no desitjada i l’increment del nombre de persones que manquen d’una bona xarxa de suport social; les dificultats econòmiques per les quals passen tantes famílies i les altes taxes de desocupació; la immigració, a causa del desarrelament i el xoc cultural que pateixen els immigrants. A més, els canvis socials i culturals ocasionats per la pandèmia de COVID-19 han generat noves maneres d’emmalaltir i un augment de la pressió assistencial, principalment en salut mental infantojuvenil.

Una altra de les raons de l’augment del malestar psíquic és el canvi en els estàndards de malaltia o sofriment mental que la societat està disposada a assumir a cada moment. La disminució del llindar de tolerància augmentaria el nombre de persones considerades malaltes sense que existisca un increment real de la patologia mental.

Així doncs, encara que el tractament dels trastorns mentals és responsabilitat dels equips de salut mental (formats per psiquiatres, psicòlegs, psicòlegues, infermers i infermeres especialistes, terapeutes ocupacionals, treballadors i treballadores socials, etc.), la salut mental és una responsabilitat de tota la societat.