Drets i Deures de pacient

Drets i Deures de pacient

Drets dels pacients

 • Respecte a la seua dignitat sense que puga patir discriminació per raons de raça, sexe, econòmiques, socials o d’edat.
 • A rebre en tot moment un tracte humà, amable, comprensiu i respectuós.
 • A la confidencialitat de les dades sobre la seua salut sense que ningú sense la seua autorització puga accedir a ells, excepte en els casos previstos en la legislació vigent.
 • A obtindre les prestacions sanitàries assistencials, farmacèutiques i complementàries, per a promoure, restablir la seua salut i/o pal·liar el seu sofriment, segons ho estableix la normativa vigent.
 • A conéixer tota la informació obtinguda sobre la seua pròpia salut en qualsevol procés assistencial, no obstant això es respectarà la voluntat del pacient que no desitge ser informat. El pacient és l’únic titular del dret a la informació.
 • A decidir lliurement entre les opcions clíniques que li presente el metge després de rebre una adequada informació. Cal el seu consentiment, realitzat a través del consentiment informat, abans d’una intervenció quirúrgica, procediment diagnòstic invasiu i quan es duguen a terme procediments que comporten riscos rellevants per a la salut.
 • A triar metge/a i centre en els termes i condicions establits per la Conselleria de Sanitat.
 • A obtindre una segona opinió dins del sistema sanitari clínic en les situacions i amb les condicions que la normativa vigent establisca.
 • A accedir al coneixement de la seua història clínica i a obtindre una còpia de la mateixa en les condicions establides per la Conselleria de Sanitat.
 • A emetre voluntats anticipades i al fet que estes siguen respectades per la institució sanitària.

Deures dels pacients

 • Col·laborar en el compliment de les normes i instruccions establides en este hospital.
 • Tractar amb el màxim respecte al personal de l’hospital, als altres malalts i als seus acompanyants.
 • Cuidar les instal·lacions i col·laborar en el manteniment de l’habitabilitat de les institucions sanitàries.
 • Informar-se, conéixer i respectar les normes de funcionament de l’Hospital.
 • Complir el tractament recomanat pel seu metge. En cas contrari, i quan legalment puga rebutjar-ho, té el deure de sol·licitar i signar el document d’alta voluntària. Si el pacient es nega a signar este document, la dirección de l’hospital, a proposta del metge encarregat del cas, podrà donar l’alta al pacient.