CEIM

CEIM

El Comité d’Ètica de la Investigació amb medicaments del Consorci Hospitalari (CEIM) Provincial de Castelló és un organisme independent, acreditat segons els termes del RD 1090/2015 constituït per professionals sanitaris i membres de fora de la professió sanitària. La seua funció és avaluar els aspectes metodològics, ètics i legals dels Assajos Clínics -productes sanitaris, Estudis Post-autorització de tipus observacional per a medicaments d’ús humà- i Projectes d’Investigació en els quals participen éssers humans o s’utilitzen mostres d’origen humà o les seues dades personals, vetlant així pels drets i seguretat i benestar dels pacients que participen en la investigació clínica.

El CEIM emet un dictamen sobre el protocol de l’assaig, la idoneïtat dels investigadors i l’adequació de les instal·lacions, així com els mètodes i els documents que vagen a utilitzar-se per a informar els subjectes de l’assaig amb la finalitat d’obtindre el seu consentiment.

Contacte

Pablo Juliani (secretari tècnic)
Eva Felip (Suport administratiu a la secretaria tècnica)
ceim@hospitalprovincial.es

Adreça del CEIM

Avinguda del Doctor Clará, 19
12002 Castelló de la plana

Procediments normalitzats de treball (PNT).

Són documents escrits que descriuen la seqüència específica d’operacions i mètodes que han d’aplicar-se parella la realització de les funcions d’este CEIM.

PNT 01- Preparación, aprobación, distribución y revisión de los PNT- firmado

PNT 02- Composición y Funciones de los miembros del Comité – firmado

PNT03- Funcionamiento del CEIM – firmado

PNT04- Evaluación de documentación de EC y PS – firmado

PNT05 Evaluación de la documentación de estudios observacionales y resto de estudios (enero 23)

PNT05 Evaluación de la documentación de estudios observacionales y resto de estudios- firmado

PNT06- Archivo y conservación de la documentación -firmado

PNT07- Seguimiento de estudios – firmado

Composició

El CEIm quant a la seua composició compleix amb la normativa de la Norma de les Bones Pràctiques Clíniques (*CPMP/*ICH/135/95) i amb el Reial decret 1090/2015.

Presidència

Carlos Ferrer Albiach. Metge especialista en Oncologia radioteràpica.

Vicepresidència

Francisco Morales Olivas. Farmacòleg Clínic.

Secretaria

Pablo Juliani Esquerre. Metge especialista en medicina familiar i comunitària.

Eva Felip Viciano. Suport Administratiu

Vocalies

Enrique Boldó Roda. Metge especialista en Cirurgia.

Mónica Mateu García. Farmacèutica Atenció Primària.

M.a José Bovaira García. Farmacèutica hospitalària.

Enrique Ochoa d’Aranda. Biòleg. Servei de Biopatología molecular.

Sonia Barreda Sales. Infermera. Unitat de crítics.

Elena Ferrada Daudí. Llicenciada en dret. Membre alié a la professió sanitària.

Enrique Navarro Andreu. Llicenciat en Geografia i Història. Membre no vinculat laboralment a l’hospital.

Calendari de reunions

Any 2023